Organisatie

Wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad bestaat uit elf ambtsdragers, waarvan vijf diakenen, vijf ouderlingen en de predikant. Elke ambtsdrager heeft zijn/haar eigen specialiteit, van diaken missionair, tot pastoraal diaken of ouderling zorgkern. Maar iedereen helpt elkaar ook buiten de eigen comfortzone als dat mogelijk is.
De kerkenraad houdt zich bezig met de noodzakelijk organisatorische dingen, terwijl de gemeente, met hulp van de Vorming- en Toerustingsavonden wordt toegerust om zelf gemeente van God en met God te zijn. Deze unieke constructie maakt het mogelijk om volwaardig kerk te zijn in de buurt.

De kerkenraad van de wijkgemeente Immanuel bestaat uit:
mw. Attie Aarssen, pastoraal diaken
dhr. Aad Boutkan, ouderling kerkrentmeester
mw. Wilma Croon, voorzitter wijkdiaconie
dhr. Jaap van Duijn, voorzitter wijkkerkenraad
dhr. Pieter Goelema, ouderling afvaardiging AK
ds. David Knibbe, predikant
dhr. Thijs van Staalduinen, ouderling kerkrentmeester
mw. Annet Wilhelm, ouderling zorgkernen
dhr. Theo Woudstra, pastoraal diaken

U kunt in contact komen met de wijkkerkenraad via kerkenraad@immanuel-delft.nl.

Moderamen

Het moderamen bestaat uit de voorzitter van de wijkkerkenraad, de voorzitter van de wijkdiaconie, de scriba en de predikant. Het moderamen bereidt maandelijks (op de eerste donderdag van de maand) de wijkkerkenraadsvergadering voor. Ook als er zaken zijn die dringend besloten moeten worden, en bijvoorbeeld niet kunnen wachten op de volgende kerkenraadsvergadering, kan het moderamen hier over overleggen. Daarnaast voert zij de besluiten van de wijkkerkenraad uit.

In het moderamen van de wijkgemeente Immanuel zitten:
Ds. David Knibbe, predikant
dhr. Jaap van Duijn, voorzitter wijkkerkenraad
mw. Wilma Croon, voorzitter wijkdiaconie
dhr. Joep van Lit, scriba

De werkgroepen

Uiteraard zijn de kerkenraad en het moderamen niet de enige die iets in de kerk doen. De wijkgemeente Immanuel bestaat bij de gratie van alle vrijwilligers die zich in verschillende werkgroepen inzetten voor de kerk en de buurt. Zo is er bijvoorbeeld de werkgroep FairTrade, die zich inzet om van de wijkgemeente Immanuel een FairTrade kerk te maken, of de werkgroep Huiskamer, die de wekelijkse inloop-huiskamer bemenst en regelt.
Alle werkgroepen hebben direct contact met de wijkkerkenraad, vaak omdat een kerkenraadslid actief betrokken is bij de werkgroep.

 


 

Algemene Kerkenraad en de PGD

De Algemene Kerkenraad regelt voor de Protestantse Gemeente Delft taken die op centraal niveau uitgevoerd moeten worden. Vanuit elke wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Delft zijn er twee afgevaardigden naar de Algemene Kerkenraad. Onder de taken van de Algemene Kerkenraad vallen onder andere:

  • Beleid ontwikkelen voor de Protestantse Gemeente als geheel.
  • Gemeente-brede activiteiten organiseren en coördineren, samen met de wijkkerkenraden.
  • De communicatie en samenwerking tussen de wijken onderling bevorderen.
  • Het samen met de kerkrentmeesters vaststellen van financieel beleid.
  • De begrotingen van colleges van diakenen en kerkrentmeesters goedkeuren.
  • Centrale activiteiten, zoals zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking, evangelisatie, jeugdwerk en geldwerving stimuleren.
  • Meewerken aan de verkiezing van een (wijk)predikant.
  • Het centrale collecterooster vaststellen.
  • De jaarlijkse gezamenlijke ambtsdragersvergadering beleggen.

Meer informatie over de Algemene Kerkenraad, en het algehele beleid van de Protestantse Gemeente delft kunt u vinden op www.pgdelft.nl.


 

Beleid